คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “International & Comparative Employment Relations: National Regulation, Global Changes”

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ และ Asst.Prof.Dr.Kengo Harimoto

How do we address our reliance on antimicrobial medicines around the globe?

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา2560

“กิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าวิจัย (e-databases 2017 @ Mahidol University)”

ขอแสดงความยินดีกับท่านรศ.ดร.กมลพร สอนศรี

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับท่าน !!!รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.โทมัส กวาดามูซ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์เปิดสอน รายวิชาใหม่ สมสค๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม SHSS 114 Social Enterprise

กรุณาดาวน์โหลด แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระบบกลางแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ

"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร