คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งประกาศ :
ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบเว็บไซต์ใหม่ ขออภัยในความสะดวก

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน ๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กร วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.

SHMU E-Newsletter Issue 1 Vol. 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อการเรียนรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานด้านมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันในด้านการผลิตสื่อ

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และขั้นตอนของการบริการนักศึกษา ทั้งปัจจุบันและอนาคต ของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559

ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร