iceeium

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 368 blog entries.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้หลักสูตร) แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ,ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา และคณะผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา และคณะผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะ และหน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “กระดาษเรา เล่าเรื่องให้น้อง” ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ.2565

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “กระดาษเรา เล่าเรื่องให้น้อง” ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2565 โครงการนี้เป็นแคมเปญที่เปิดรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเชิญชวนมาลดปริมาณขยะกระดาษด้วยการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นกระดาษใหม่ (Recycle) รวบรวมกระดาษที่ไม่ใช้แล้วส่งให้มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งที่นี่รับบริจาคกระดาษทุกประเภท รวมทั้งหนังสือเล่มเก่า เพื่อส่งต่อส่วนที่ใช้ได้ให้ผู้ด้อยโอกาส และส่วนที่ใช้ไม่ได้จะถูกจัดการ คัดแยก และรับซื้อโดยบริษัท SCG เพื่อนำไปรีไซเคิล โดยทางบริษัท SCG ทำสัญญารับซื้อจากมูลนิธิกระจกเงาโดยให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ส่วนรายได้จากการขายกระดาษ ทางมูลนิธิกระจกเงาจะนำเข้าโครงการอ่านสร้างชาติ เพื่อนำมาทำนิทานท้องถิ่น ซึ่งเป็นการหยิบเอาเรื่องเล่าในหมู่บ้านและชุมชนที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น มาทำเป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็ก จัดพิมพ์เพื่อส่งต่อให้เป็นสมบัติของชุมชนและส่งต่อเรื่องเล่าไปยังเด็ก ๆ ชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ มีผู้บริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด 331.85 กิโลกรัม สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 247.34 kg CO2e และได้รวบรวมกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมดนำส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) เป้าหมายที่ 15 ชีวิตบนบก (Life on Land) และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the Goals)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ  Macquarie University, Australia

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ให้การต้อนรับ Dr. Iain Hay, Associate Professor and Academic Director of Academy of Continuing Professional Development in Education (APCDE), Macqaurie School of Education และ Mr. Matt Monkhouse, Director, Southeast Asia and Eurasia จาก Macquarie University, Australia ณ ห้องประชุม OSM2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การเยือนของ Macqaurie University ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย (Research in Education) รวมถึง Cotutelle Ph.D. Program ในอนาคต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี ในการนี้คณะฯ ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล

ณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เดินทางเยือน School for Business and Society และ Department of Health Sciences, University of York, UK

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เดินทางเยือน School for Business and Society และ Department of Health Sciences, University of York, UK โดยมี Prof. Bob Doherty, Dean, Prof. John Hudson, Deputy Dean, York School for Business and Society และ Prof. Kate Pickett, Public Health and Society Research พร้อมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก School for Business and Society, Department of Health Science และDepartment of Environment and Geography ให้เกียรติต้อนรับ การเดินทางเยือน University of York ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมงานวันสถาปนา School for Business and Society อย่างเป็นทางการ และเจรจาต่อยอดความร่วมมือเพิ่มเติมจากเดิมถึงแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การริเริ่ม Seed Grant Funding เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย การส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การส่งเสริมให้ Knowledge translation ผ่านกิจกรรม Research Workshop และ Curriculum Development ระหว่างสองสถาบั

โครงการประกวดภาพถ่าย “MUSH Unity”

กติกาการประกวดภาพถ่าย  1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม          ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ประจำปี 2566 ไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าร่วมประกวด     2. กติกาและเงื่อนไขการประกวด   1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานภาพถ่ายของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายของบุคคลในคณะ หรือในมหาวิทยาลัยมหิดล คณะจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น               2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม – 5 ธันวาคม 2565   3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอัตราส่วนภาพ 4:3 หรือ 16:9พร้อมตั้งชื่อภาพที่สื่อความหมายของภาพ    4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในช็อตเดียว ห้ามซ้อนภาพ โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน Raw file หรือ JPEG   5. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนรูปภาพ         6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของภาพอยู่บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ            7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การตัดภาพ (crop) ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน      8. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และคณะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย แต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานที่นำภาพถ่ายไปใช้ทุกครั้ง          9. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 3. กำหนดการส่งภาพเข้าประกวด และเอกสารประกอบใบสมัคร        1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ และสำเนาบัตรนักศึกษา (หากยังศึกษาอยู่) หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง         2. ส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.  4. ประกาศผลและมอบรางวัล    1. ประกาศผลวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ทาง Facebook MUSH Photo Gallery และ Facebook MUSH: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   2. มอบรางวัลในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบล่วงหน้า)  ​​  รางวัลชนะเลิศ ​​​เงินรางวัล  4,000 บาท​พร้อมเกียรติบัตร ​​  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1​เงินรางวัล 3,000 บาท​พร้อมเกียรติบัตร ​​  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2​เงินรางวัล 2,000 บาท​พร้อมเกียรติบัตร​​​ ​  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ​เงินรางวัลละ 1,000 บาท ​พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Simon Mortimer, Head of School of Agriculture, Policy and Development, University of Reading, UK ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Simon Mortimer, Head of School of Agriculture, Policy and Development, University of Reading, UK ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ Associate Professor Dr. Sarah Cardey, Director of Graduate Institute for International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE), University of Reading, UK ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาสังคม (Society Design and Development: SDDP) รวมถึงโครงการวิจัยร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาของคณะฯ จะได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับนานาชาติ ได้พัฒนาทักษะในด้านการทำวิจัย การนำเสนอ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ครอบครัวสังคมสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2565”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ครอบครัวสังคมสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2565” ณ ลานสังคมธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกิจกรรมมีการประกวดกระทงและกิจกรรมร่วมทำกระทงของบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรจากส่วนงานอื่น ในการนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดกระทงจำนวน 17 ทีม และได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 งานส่งเสริมการศึกษาแบบยืดหยุ่นและพัฒนาทักษะ และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคุณเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล

X