iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 268 blog entries.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป Congratulations Assistant Professor Dr. Darunee Phukao on her appointment as the Head of Department of Department of Society and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, commencing on 17th February 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) และการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ร่วมกันของ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students)

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (2021 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai students) รายละเอียดทุน จำนวนทุน : 132 เดือน ระยะเวลา : 3, 6, 9 และ 12  เดือน ช่วงเวลาการให้ทุน : สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 NTD/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงเวลที่ได้รับทุน 3.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จากรัฐบาลไต้หวันและผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือจากรัฐบาลไต้หวัน จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (ฝ่ายการศึกษา) 40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์ติดต่อ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202-203 E-mail: tecthailand168@gmail.com Line: @TTedu Facebook: Taiwan Education Center, Thailand   ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/12wWT34xEYTKch01Ci0W2Pwe0MtBdF6YN ภาษาอังกฤษ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html ภาษาจีน https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น (นักวิเทศสัมพันธ์) หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ Email: tidaporn.bon@mahdiol.edu

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students) จำนวน : 18 ทุน ช่วงเวลารับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดทุน  1. ค่าเล่าเรียน: เทอมละ จำนวน 40,000 NTD 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน - ปริญญาตรี 15,000 NTD/ เดือน - ปริญญาโท และเอก 20,000 NTD/ เดือน หมายเหตุ: หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนเอง เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร 1. แบบฟอร์มการสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายและลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน 2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) - สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.6 - สมัครเรียนระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 4. สำเนาหลักฐานการสมัครมหาวิทยาลัยในใต้หวันซึ่งต้องสมัครตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป  5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา - TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), - IELTS 6.0, - TOEIC 750 ขึ้นไป 5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน - Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 3 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK) 6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (ฝ่ายการศึกษา) 40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์ติดต่อ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202-203 E-mail: tecthailand168@gmail.com Line: @TTedu Facebook: Taiwan Education Center, Thailand   ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/12wWT34xEYTKch01Ci0W2Pwe0MtBdF6YN ภาษาอังกฤษ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html ภาษาจีน https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น (นักวิเทศสัมพันธ์) หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ Email: tidaporn.bon@mahdiol.edu

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา

ประกาศแนบ

ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาคสังคมศาสตร์ สาชาอาชญาวิทยา 1 อัตรา

ประกาศแนบ

รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง คลิกเพื่อโหลดข้อมูล

รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักวิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักวิชาการศึกษาประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ 1 ตำแหน่ง

X