iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 232 blog entries.

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนรักษาการคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมร่วมตอบคำถาม

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำภาควิขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร นานาชาติ

ประกาศรับสมัคร อ ภาคศึกษา หลักสูตร นานาชาติ

ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณกฤษณี เสนาเก่า เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings

รองคณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2563

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ชวลิต วงศ์เอกเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน ส่วนในวันที่สองการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในกรพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในช่วงพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ AUN-QA

(AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในช่วงพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ AUN-QA

X