iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 206 blog entries.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ทำความรู้จักตนเอง มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เรียนรู้ทำความรู้จักผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร (Communication) ให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นทีม (Collaboration) ให้นักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และมีแรงบันดาลในใจการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st century

“ผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ และเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น ดยได้รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

“โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว” (Green office) ครั้งที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว" (Green office) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววทินา วัชระรังษี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กรีฑา 3,000 เมตรหญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี

Public Lecture หลักสูตร Ph.d. Buddhist Textual Studies (International) หัวข้อ “Twenty-five Years of Gandharan Studies”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชามนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Public Lecture หลักสูตร Ph.d. Buddhist Textual Studies (International) หัวข้อ "Twenty-five Years of Gandharan Studies" โดย Professor Richard G. Salomon, William P. and Ruth Gerberding University Professor in the Department of Asian Languages and Literature at the University of Washington ณ ห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ------------------------------------------------------------------------ The Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities organized a public lecture for Buddhist Textual Studies Program (International Program) on title "Twenty-five Years of Gandharan Studies" by Professor Richard G. Salomon, William P. and Ruth Gerberding University Professor in the Department of Asian Languages and Literature at the University of Washington. The event held on February 13, 2020 at room no. 304, 3rd floor, 1st building, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University.

ความเสี่ยงและแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วัดระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของภาคส่วนการท่องเที่ยว 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษาความเสี่ยงของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขตพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการศึกษาที่ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เทคนิค delphi และ การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาของการวิจัย พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของภาคส่วนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่มรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78  โดยความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ น้ำท่วม อุณหภูมิสูง และภัยแล้ง อยู่ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ ตามลำดับ ในขณะที่ความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำในทุกความเสี่ยงของผลกระทบ โดยแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรดำเนินตั้งแต่ 1) ปรับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) ปรับวิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างช่องทางการสื่อสารและ  การตัดสินใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ และ 3) สร้างกลไกใหม่ในการลดการพึ่งพาสภาพภูมิอากาศ เช่น ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างมิติการท่องเที่ยวแบบใหม่ พัฒนาโปรแกรมทัวร์เพื่อสร้างทางเลือกและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้งบประมาณน้อยมาก และองค์กรธุรกิจสามารถดำเนินการได้เอง โดยเป็น  การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพื่อยังคงรักษาระดับรายได้ รักษาทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศรับสมัครเทียบโอน ปีการศึกษา2563

เอกสารแนบ 2 รายการ คือ 1.ประกาศรับสมัครเทียบโอน ปีการศึกษา 2563 (คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม) 2.ใบสมัครสอบคัดเลือกเทียบโอน 2563 (คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม) 3.แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะสังคมฯ(สม-มม-63-01) (คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม)

X