iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 246 blog entries.

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live: สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรม จะเป็นการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เกณฑ์การรับสมัคร ทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรม Talk and Share by Alumni โดยรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะมาแนะนำและตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน อาชีพหลังจบการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ประกาศรับสมัครงานอาจารย์ประจำภาควิชามนุษย์ หลักสูตร นานาชาติ

ประกาศรับสมัครงานภาควิชามนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2563 คลิกเพื่อดู เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดการสรรหาคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด "พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตในครั้งนี้ การจัด "พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562" ในครั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้คณาจารย์และรุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมสถาบันได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันธ์ต่อคณะฯ ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

X