iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 243 blog entries.

(AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในช่วงพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ AUN-QA

การประชุมเข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร Dr.YaoPIng Liu , Deputy Director of Center for China and Globalizing Asia Studies ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype ในการนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจในหลายประเด็น โดยจะเป็นการขับเคลื่อนการทำวิจัยร่วมกันผ่าน Center for Chinese Studies and Globalizing Asia รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ระหว่างสองสถาบันต่อไป

ประกาศ รับสมัครอาจารย์สาขาประชากร ภาคศึกษาศาสตร์

ประกาศ รับสมัครสาขาประชากร ภาคศึกษา

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในภาวะวิกฤต COVID-19

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการออกแบบการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง และดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน เป็นวิทยากร ดำเนินรายการครั้งนี้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของภาควิชาสังคมและสุขภาพ

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของภาควิชาสังคมและสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาเทียบโอน 63

file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาเทียบโอน 63

ประกาศผู้มีสิธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน(ระบบรับตรงโดยส่วนงาน) ปีการศึกษา 2563

ห้ามมิให้นักศึกษาทำการซ้ำดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ใน ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย

X