Uncategorized @th

รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักวิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชา มมศท. 102 และ 103 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชาเลือก ความพึงพอใจการใช้บริการสถานที่ ด้านความสะอาด ของผู้รับบริการอาคารและสถานที่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัยภาครัฐ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของบุคลากรสายวิชาการที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายหลังการทำงาน 1 ปี ผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรคณะฯ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา เสวนา ฟังบรรยาย และศึกษาดูงาน จำนวนบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548/2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548/2558 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 การบริหารการวิจัย แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จรรยาบรรณการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล แนวทางมาตรฐานการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2553 ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการจากงานประจำของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2558 ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ.2551 ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และการตรวจแก้บทความ พ.ศ.2561 การบริการวิชาการ เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI พ.ศ.2558-2562 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 การบริหารจัดการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการ พ.ศ.2550 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ.2552 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 หนังสือมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management พ.ศ.2557 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2558 การบริหารการคลังและสินทรัพย์ ระเบียบ แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ พระราชบัญญัติและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

ข้อมูลสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ Research and Academic Services Office คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ผู้รับผิดชอบ     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ที่ตั้งโครงการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม   เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งสำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัยเป็นยุทธศาสตร์นำที่มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การจัดการศึกษาที่มีการวิจัยเป็นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิจัยและวิชาการสู่สาธารณะ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อให้คณะสามารถผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่มุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน จึงเป็นเป้าหมายสำคัญซึ่งต้องอาศัยกลไกผลักดันและสนับสนุนอย่างเหมาะสม ที่ผ่านมาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการจัดทำโครงการวิจัยให้แก่คณาจารย์ จัดการอบรม สัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิจัยแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก และจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงสนับสนุนเป็นหลัก แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดระบบการบริหารจัดการการวิจัย ระบบงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยที่เอื้อให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์บูรณาการที่มีคุณภาพและมีผลกระทบ รวมถึงการมีระบบติดตามและประเมินผลการวิจัยที่เหมาะสม ในแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2559-2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงได้กำหนดให้มีการยกระดับงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้เป็นสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อขยายบทบาทของหน่วยงานไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทั้งในด้านการพัฒนาแผนที่วิจัย (research map) สำหรับกำหนดทิศทางการวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของประเทศและภูมิภาค การทบทวนและพัฒนากลไกการสร้างศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการวิจัย (research productivity) เป็นตัวกลางในการเชื่อมร้อยความสนใจและความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย (research cluster) สร้างชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่สังคมให้หลากหลายและเข้มข้นขึ้น   วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับงานวิจัยให้เป็นแกนกลางการพัฒนาทั้งวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนากำลังคน และบริการวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเกิดผลกระทบ โดยผ่านการจัดทำแผนที่วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ เพื่อสร้างระบบที่มีบูรณาการในการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการในด้านต่างๆ ในทุกระดับ เพื่อยกระดับผลกระทบของงานวิชาการของคณะต่อสังคมด้วยการเป็นกลไกการประสานความร่วมมือทางวิชาการการสื่อสารวิชาการสู่สังคม และการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เป็นกลไกในประสานส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและรับใช้สังคมผ่านการโครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเป็นกลไกและกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งในด้านกระบวนการและผลลัพธจากการดำเนินงานวิจัยในทุกมาตรฐาน   ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา        ที่ผ่านมาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ภายในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเป็นไปในลักษณะของการดำเนินการเชิงรับ ช่วยจัดทำเอกสาร ประสานงานเกี่ยวกับการทำวิจัยของคณาจารย์ จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน และจัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติเป็นหลัก โดยมีศูนย์วิจัยและตำราคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทำหน้าที่ส่งเสริมการจัดทำตำราของคณาจารย์ในคณะฯ การบริหารจัดการโครงการวิจัยในช่วงที่ผ่านมา ดำเนินการผ่านกลไกของภาควิชาและศูนย์วิจัย ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข และศูนย์กฎหมายการแพทย์ โดยมีการผลิตผลงานวิจัย และมีการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกที่ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย อาทิ นโยบาย การจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล ระบบบริการสุขภาพ การบูรณาการภูมิภาคและกลุ่มคนข้ามแดน สังคมผู้สูงอายุ ศาสนาและจริยธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาและจริยธรรม เป็นต้น จากข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 71 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,595,273.34 บาท โดยเป็นการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 11 โครงการ (เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 โครงการ และเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 8 โครงการ) เป็นจำนวนเงิน 3,341,000 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 โครงการ (จากหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ จำนวน 3 โครงการ) เป็นจำนวนเงิน 28,267,367.34 บาท นอกจากนี้ยังได้รับทุนจากการวิจัยบริการวิชาการจำนวน 35 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 99,986,906 บาท และยังมีคณาจารย์ที่ทำวิจัยด้วยเงินทุนส่วนตัว จำนวน 10 โครงการ ซึ่งจำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนนั้นสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้เพิ่มกลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์โดยกำหนดให้มีเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทั้งในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงาน โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจาก 11 ชิ้น ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 19 ชิ้นในปี พ.ศ. 2560 และมีค่าดัชนีอ้างอิงที่สูงขึ้นเช่นกัน แต่ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังไม่มีกลไกกลางที่จะดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การเพิ่มผลผลิตทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง และการสร้างรายได้จากการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านของการให้บริการทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการบริการวิชาการโดยคณะฯ ภาควิชาและหลักสูตรในการจัดบริการทางด้านวิชาการ ได้แก่          การสัมมนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม และการจัดประชุมวิชาการรทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และในส่วนของวารสารทางวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ วารสารสหศาสตร์ และวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ซึ่งเป็นวารสารที่มีการจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ในปี 2560 วารสารสหศาสตร์ ผลิตเผยแพร่เป็นปีที่ 17 และวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย เผยแพร่เป็นปีที่ 13 งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ [...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Ocean Governance: The agenda for the future of Thailand” สทุราภิบาล: ทิศทางอนาคตไทย ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.4institute.navy.mi.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

จองห้อง

การจองห้องประชุม อาคาร 1 ชื่อห้อง :  ห้องประชุม SH1-106  (ห้องกันภัยมหิดล หรือ ห้องรับรอง) สถานที่ตั้ง                      :       ชั้น  1 อาคาร 1 ขนาดความจุ                 :      45 ที่นั่ง อุปกรณ์ในห้อง             :     เครื่องเสียง, LCD โปรเจคเตอร์, จอภาพ, คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลรับผิดชอบห้อง  :  นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล  สำนักงานคณบดี  โทร. 1011 การดำเนินการ             :     1.  ดูตารางการใช้ห้องประชุม 106 (คลิ๊กที่ link ด้านล่าง) ตารางการใช้ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 1 (ห้องกันภัยมหิดล) 2. การจองห้องในระบบ MUFIS  (โปรดจำชื่อห้อง SH1-106 เพื่อเลือกห้องได้ถูกต้อง) (คลิ๊กที่ link ด้านล่าง) การจองใช้ห้อง  1).เลือกอาคารได้แล้ว คลิ๊กที่ปุ่มเลือกอาคาร  2).เลือกห้อง  การจองห้อง อาคาร 1 ชื่อห้อง :  ห้องดาวเรือง  SH1-108  (ห้องพักนักศึกษา) สถานที่ตั้ง                       :      ชั้น  1 อาคาร 1 ขนาดความจุ                  :      20 ที่นั่ง อุปกรณ์ในห้อง              :      เครื่องเสียง, LCD โปรเจคเตอร์, จอภาพ, คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลรับผิดชอบห้อง   :      นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล  สำนักงานคณบดี  โทร. 1011 การดำเนินการ               :     1.  ดูตารางการใช้ห้องประชุม 108 (คลิ๊กที่ link ด้านล่าง) ตารางการใช้ห้องพักนักศึกษา หรือห้องดาวเรือง (อาคาร 1 ชั้น 1  ห้อง 108) 2. การจองห้องในระบบ MUFIS  (โปรดจำชื่อห้อง SH1-108 เพื่อเลือกห้องได้ถูกต้อง) (คลิ๊กที่ link ด้านล่าง) การจองใช้ห้อง   1. เลือกอาคารได้แล้ว คลิ๊กที่ปุ่มเลือกอาคาร   2. [...]

X