ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ของคณะฯทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ของคณะฯทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้... 1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2. ผศ.ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์วิทยา 3. ผศ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 4. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 5. Asst.Prof.Dr.Mark Stephan Felix สาขาวิชา Health Social Sciences 6. Asst.Prof.Dr.Seung Chun Paek สาขาวิชา Health Social Sciences

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง) สาขาวิชาประชากรศึกษา   (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)   (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)   (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

Deities and divine birth in Buddhism

Deities and divine birth in Buddhism 22-24 October 2018, 13.00-16.30 International PhD Program in Buddhist Studies Mahidol University Venue: International PhD Program in Buddhist Studies, Dept. of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, Building One, Third Floor, Mahidol University, Salaya Campus (room 310) Day 1 Prof. Stephen Jenkins "Buddhist Stairways to Heaven: Conceptions and Practices for Attaining Heaven Realms in Buddhist Texts" Stephen Jenkins, Professor of Religion at Humboldt State University, received his doctorate from Harvard. His research is focused on Buddhist ethics and the origins of Indian pure lands. Most recently, he has done a series of talks arguing for the importance of heavenly attainment in early Indian Buddhist soteriology and the significance of the devalokas as precedents for pure lands. Recent publications include: “Once the Buddha Was a Warrior,” in The Nature of Peace and the Morality of Armed Conflict, ed. Florian Demont-Biaggi, 2017. “Debate, Magic, and Massacre: The High Stakes and Ethical Dynamics of Battling Slanderers of the Dharma in Indian Narrative and Ethical Theory,” Journal of Religion and Violence, 2016; "Benefit of Self and Other: The Importance of Persons and their Self-Interest in Buddhist Ethics,” Dharma Drum Journal of Buddhist Studies, and “Waking into Compassion: [...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Ocean Governance: The agenda for the future of Thailand” สทุราภิบาล: ทิศทางอนาคตไทย ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.4institute.navy.mi.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

X