ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"   วันที่ 8 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถานำหัวข้อ "Usage of Technology on Human Life and Society" โดย Prof. Dr.Ainin Binti Sulaiman จาก University of Malaya โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้ดำเนินรายการ และการเสวนากลุ่มหัวข้อ "มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ: ประเด็นท้าทาย" ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย เครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล การประจำวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เป็นโครงการสำคัญที่จัดอย่างต่อเนื่องมา 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสังสรรค์เชิงสติปัญญา ระหว่างสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นคุณูปการต่อการพิจารณาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในประเด็นที่มีความน่าสนใจและหลากหลาย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกเพื่อดู

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รักษาการแทนรองคณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณยุทธภูมิ ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนรักษาการคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมร่วมตอบคำถาม

ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณกฤษณี เสนาเก่า เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings

รองคณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2563

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ชวลิต วงศ์เอกเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน ส่วนในวันที่สองการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในกรพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

X