ภาพกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น โดยจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อให้ความ [...]

2019-05-14T14:55:29+00:00

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหารการกีฬา”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหารการกีฬา" ขึ้น ณ ห้องประชุมภา [...]

2019-05-14T09:00:08+00:00

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่24)”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่24)" รองศาสตราจารย์ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้เป็นประธาน และกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิช [...]

2019-05-14T14:59:24+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น โดยจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อให้ความ [...]

2019-05-14T15:00:37+00:00

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562 เอกสารแนบ : 1.รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ รอบ 3    2. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย  3.ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [...]

2019-05-09T11:48:50+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีง [...]

2019-05-10T09:06:42+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) ปี2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) ปี2562 [...]

2019-05-01T07:29:14+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “กีฬาประเพณีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด "กีฬาประเพณีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1" ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์ปัจจุบัน [...]

2019-05-01T06:57:32+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั [...]

2019-04-19T03:54:33+00:00

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU วิทยาลัยแสงธรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU  ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ ชั้น 3 อาคาร 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ผศ.ดร. พส [...]

2019-04-10T08:53:18+00:00
X