ภาพกิจกรรม

คู่มือการใช้งานระบบ Webex Meeting

คู่มือการใช้งาน การจัดการเรียนการสอนโดยระบบการสอนทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดการสอนบรรยายหรือสาธิตแบบถ่ายทอดสด (Webex) -Cisco Webex Meeting-Manual -install Webex -Register

พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563 มีนักศึกษาปริญญาโท-เอก จาก College of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเด็นทางด้านนิเทศศาสตร์ในมิติต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย

กิจกรรม “หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”

วันที่ 12 มีนาคม 2563 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" ขึ้นภายใต้โครงการลานสังคมธรรม ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดลและห้องดาวเรือง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ ดร.ธเนศ เกษศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายเสรี อัชฌาวงศกร และนางธนภรณ์ อัชฌาวงศกร เป็นวิทยากร และกิจกรรมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีร้อยเอก ด.ร.นพ.ประศักดิ์ สันติภาพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรัชญา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ทำความรู้จักตนเอง มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เรียนรู้ทำความรู้จักผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร (Communication) ให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นทีม (Collaboration) ให้นักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และมีแรงบันดาลในใจการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st century

“ผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ และเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น ดยได้รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

X