ภาพกิจกรรม

“New Silk Road and Chinese Overseas in Southeast Asia: Investments, New Immigrants, Transnational Connections and Cultural Identities”

ศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (CCS) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "New Silk Road and Chinese Overseas in Southeast Asia: Investments, New Immigrants, Transnational [...]

2018-10-24T02:46:44+00:00

วันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเวชระเบียน ได้ร่วมพิธีวางพ [...]

2018-10-01T06:24:24+00:00

“วันไหว้พระจันทร์ ” จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้กล่าวเปิดงาน "วันไหว้พระจันทร์ " จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา โดยเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร [...]

2018-10-01T04:32:49+00:00

“ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี”

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ร่วมงาน "ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี" เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ว [...]

2018-10-01T04:31:22+00:00

“ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน…วันเกษียณ”

วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้เป็นประธานในงาน "ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน...วันเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งสิ้น 10 ท่ [...]

2018-09-28T09:14:39+00:00

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้ร่วม "พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องจรินทร์ยารัศมี ชั้น3 อาคารอาทิตยาทร [...]

2018-09-28T09:15:21+00:00

การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน ฯลฯ)

วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีศรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยา [...]

2018-09-28T08:49:35+00:00

“Chinese Philosophy Applied in Thai Society”

วันที่ 5 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ ไ [...]

2018-09-28T08:48:55+00:00
X