ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live: สโมสรนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรม จะเป็นการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เกณฑ์การรับสมัคร ทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรม Talk and Share by Alumni โดยรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะมาแนะนำและตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน อาชีพหลังจบการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ประกาศกำหนดการสรรหาคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด "พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตในครั้งนี้ การจัด "พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562" ในครั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้คณาจารย์และรุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมสถาบันได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันธ์ต่อคณะฯ ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"   วันที่ 8 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถานำหัวข้อ "Usage of Technology on Human Life and Society" โดย Prof. Dr.Ainin Binti Sulaiman จาก University of Malaya โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้ดำเนินรายการ และการเสวนากลุ่มหัวข้อ "มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ: ประเด็นท้าทาย" ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย เครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล การประจำวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เป็นโครงการสำคัญที่จัดอย่างต่อเนื่องมา 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสังสรรค์เชิงสติปัญญา ระหว่างสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นคุณูปการต่อการพิจารณาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในประเด็นที่มีความน่าสนใจและหลากหลาย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และอนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

X