SDGs1

SDGs1

เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere)

ปีงบประมาณ 2562

ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกระเหรี่ยง”
ที่มาและความสำคัญ  : ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ” ประกอบกับทางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชาสังคมและสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีได้

ดังนั้น หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยบริหารและส่งเสริมการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกะเหรี่ยง” ขึ้น ณ ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนบ้านช่องกระเหรี่ยง ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 4 ภาควิชา นำไปสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความตระหนักถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเข้าไปร่วมในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การทางการศึกษากับชุมชน และที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้สังคมเกิดเป็นสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ (อ่านเพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถือวันที่ 14 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้จะมีอายุครบรอบ 51 ปี จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานครบรอบ 51 ปีวันคล้ายสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ตลอดจนปลูกฝังให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญและความผูกพันธ์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยในโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภายในคณะฯ และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส รวมจำนวน 51 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยง ตอบแทนสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ตามวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ว่า “เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นยุติธรรมและมีสุขภาวะ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty)

Web Link:

https://www.facebook.com/MUSHFanpage/photos/a.1582950298635584/2669073953356541/

https://www.facebook.com/MUSHFanpage/photos/pcb.2677404759190127/2677396185857651

 

2022-06-09T11:31:56+07:00
X