SDGs2

SDGs2

เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)

ปีงบประมาณ 2562

ชื่อกิจกรรม/โครงการ :  “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกระเหรี่ยง”

ที่มาและความสำคัญ : ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ” ประกอบกับทางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชาสังคมและสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีได้

ดังนั้น หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยบริหารและส่งเสริมการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สังคมดี วิถีชุมชน ณ ช่องกะเหรี่ยง” ขึ้น ณ ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนบ้านช่องกระเหรี่ยง ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 4 ภาควิชา นำไปสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความตระหนักถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเข้าไปร่วมในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การทางการศึกษากับชุมชน และที่สำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้สังคมเกิดเป็นสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ  (อ่านเพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม Public Talk หัวข้อ “Introducing the FEAST Project: Lifeworld of Sustainable Food Consumption and Production: Agri-food Systems in Transition”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Public Talk ในหัวข้อ “Introducing the FEAST Project: Lifeworld of Sustainable Food Consumption and Production: Agri-food Systems in Transition” เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ส่งผลต่อการสร้างสุขภาวะและความเป็นธรรมในสังคม ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยและความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (Collaborative innovation network) ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัย มหิดล ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนาทางวิชาการ (Public Talk) เวลา 10.00-10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณางค์ คันธมธุรพจน์ บรรยายรายละเอียด ที่มา ของกิจกรรม Public Talk เวลา 10.30-11.00 น. Assoc.Prof.Dr.Steven McGreevy จาก Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto Japan บรรยายในหัวข้อ “Introducing the FEAST Project: Lifeworld of Sustainable Food Consumption and Production: Agri-food Systems in Transition” เวลา 11.00-12.00 ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในสาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจำนวน 20 คน นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 (Partnership for the Goals) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto Japan คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย (Zero hunger) ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (อ่านเพิ่มเติม)

กิจกรรม “สังคมฯ … ปันสุข”

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประชาชนคนไทยทั่วประเทศประสบกับปัญหาเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการล็อกดาวน์ ตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างจำเป็นเร่งด่วน สุขภาพก็ต้องระวังให้รอดพ้นจากโควิด 19 แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเคยทำให้ขาดรายได้ทันที ขณะที่รายจ่ายและภาระหนี้สินยังคงมีตามปกติ

แม้ภาครัฐออกมาตรการชุดใหญ่เพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา แต่ด้วยข้อจำกัดในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของภาคเอกชนและประชาชนจึงเกิดขึ้นให้เห็นทั่วไป เราจึงเห็นภาพประชาชนยืนต่อแถวท่ามกลางแดดร้อนฝนตกเพื่อรับอาหารกล่องหรือข้าวสารอาหารแห้งจากผู้ที่นำมาบริจาค นอกจากนี้ ความเอื้ออาทรในสังคมยังมีในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น เปิดพื้นที่ขายของฝากร้าน โรงพยาบาลส่งยาให้ฟรีโดยไม่ต้องไปหาหมอหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็เปลี่ยนจากการรับบิณฑบาตมาเป็นผู้แบ่งปันอาหารแจกประชาชน

          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกิจกรรม “สังคมฯ … ปันสุข” ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันแบ่งปัน นำสิ่งของไปบริจาคและแบ่งปัน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม ที่ตู้ “สังคมฯ … ปันสุข” ในนามคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ วัดปุรณาวาส และวัดศาลาแดง “ผู้รับสุขใจ…ผู้ให้ได้บุญ”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เกิดความตระหนักถึงปัญหาสังคมและยื่นมือให้ความช่วยเหลือชุมชนในระแวกตำบลศาลายาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ตำบลศาลายา ได้รับความช่วยเหลือเบาทุกข์ จากตู้ “สังคมฯ … ปันสุข” มีอาหารแห้งและของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับอุปโภคและบริโภค เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
(อ่านเพิ่มเติม)

Web Link: https://www.facebook.com/1453826498214632/posts/2501552500108688/?d=n

https://www.facebook.com/1453826498214632/posts/2510553765875228/?d=n

https://www.facebook.com/1453826498214632/posts/2515654405365164/?d=n

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUSHFanpage&set=a.2502913523305919

 

2021-09-01T14:38:10+07:00
X