หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context”

หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context”

หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ the National Institute of Technology, Silchar, India
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ผ่านระบบออนไลน์)
เรื่อง “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context”
ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมและส่งบทคัดย่อได้ที่ https://qrgo.page.link/WHqEs หรือscan QR Code ที่ปรากฎบนโปสเตอร์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ Email: naphanat.kon@mahidol.edu หรือ shmu.nits@gmail.com

Call for papers
An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context – Open for Registration Now

On behalf of the Organizing Committee, we are honored to invite you to an Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context, which will be held on May 19-20, 2022. This conference is the 1st international interdisciplinary joint conference by Faculty of Social Sciences and Humanities, Thailand and Prof. Dr. Avishek Ray from the National Institute of Technology Silchar, India, who has been twice awarded visiting professorship at Mahidol University. This conference seeks to examine the evolving nature of urban spatialities in the context of post-pandemic Asian cities and how it leverages digital infrastructures. Professors and students are welcomed to the conference for an opportunity to hear and discuss fresh ideas, share latest knowledge, and learn about the recent interferences of digitally-aided urban mobility, their ‘affordances’ in light of the pandemic, and how digitality as a phenomenon brings into ‘being’ certain conditions of spatialities otherwise illegible in the context of Post-Pandemic Asia.

This online conference will include keynote speeches by well-known scholars, panel discussions and oral presentations on many aspects of digitally-aided mobilities in the post – pandemic Asian context.

The deadline for all submission is as follows;
Abstract due: Dec 31, 2021
Decision on abstract: Jan 9, 2022
Draft paper due: Apr 22, 2022
Event dates: May 19-20, 2022

Publishing Opportunity:
Presented papers can be selected for publication in academic volumes. Amsterdam University Press has expressed strong interest in the book project.
Registration, please visit https://qrgo.page.link/WHqEs
We look forward to welcoming you to our online conference where you will find the beneficial discussions and collaboration.
Contact Information:
Committee of the Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context
Email: shmu.nits@gmail.com

2021-11-17T19:24:49+07:00
X