คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และกล่าวต้อนรับนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นผู้แทนในการลงนาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยการลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเสริมสร้างการดูแล บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
รวมไปถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตระหว่างสองสถาบัน โดยเป็นการลงนามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom online meeting
On 14 January 2022, Associate. Prof. Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin, Dean, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, delivered warm welcome to Dr. Sarayut Boonchaipanichwatana, Director of Princess Mother National Institute on drug Abuse Treatment (PMNIDAT) and signed MoU between the Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University and Princess Mother National Institute on drug Abuse Treatment (PMNIDAT).
The MoU was witnessed by Assist. Prof. Dr. Darunee Phukao, Head of the Socity and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol Universtiy and Dr. Lumsum Lukanapichonchut, Deputy Medical Director of Princess Mother National Institute on drug Abuse Treatment (PMNIDAT), via Zoom Online platform.

This MOU aims

1) to develop forms of future collaborations, including education, research and academic services.

2) to support the development of teaching, learning, working in social sciences and humanities area, and strengthening care treatment and rehabilitation of drug addiction to the Higher International Standards.

2022-01-17T11:23:01+07:00
X