คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การยศาสตร์กับการทำงาน” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เข้าใจหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์และการนำหลักการด้านการยศาสตร์มาปรับปรุงสภาพการทำงาน”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การยศาสตร์กับการทำงาน” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เข้าใจหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์และการนำหลักการด้านการยศาสตร์มาปรับปรุงสภาพการทำงาน”

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การยศาสตร์กับการทำงาน”
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เข้าใจหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์และการนำหลักการด้านการยศาสตร์มาปรับปรุงสภาพการทำงาน”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ลดผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการนทำงานของบุคลากร

2022-07-26T10:46:15+07:00
X