โครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจำและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจำและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจำและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทย

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจำและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มสถิติเรือนจำในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 และการเปรียบเทียบสถิติข้อมูลการกระทำผิดก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อศึกษาประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการศึกษาโครงการฯ นี้นำไปสู่ความเข้าใจการในการปรับตัวของผู้ต้องขังในการกลับคืนสู่สังคม ประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังหลังปล่อย รวมทั้งปัจจัยที่นำไปสู่การกระทำผิดซ้ำและปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างประสบความสำเร็จในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ซึ่งผลการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามพ้นโทษหลังปล่อย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในอนาคต โดยโครงการฯ นี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2565

2022-08-04T12:30:08+07:00
X