วิจัยเรื่องบทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิจัยเรื่องบทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานการวิจัยเรื่อง

บทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดย และ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 3 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ 2) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 คน ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ผ่านล่ามชาวพม่า ผลการวิจัยพบว่าสรุป บทบาทหน้าที่สำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คือรับการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส การป้องกันตัวเอง การปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาด ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ เพื่อมาบริการสำหรับประชากรต่างด้าว ในชุมชนต่างด้าว การประสานงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข ทั้งบริการเชิงรุก เชิงรับ โดยการควบคุม และได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งการกระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนในพื้นที่ การรวบรวมรายชื่อของแรงงานข้ามชาติที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ สำหรับปัญหาและอุปสรรคการทำงานพบว่าปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งสื่อต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาไทย งบประมาณไม่เพียงพอ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ รวมทั้งความสับสนทางข้อมูลการจัดสรรวัคซีนและความกังวลของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่

Migrant health volunteers (MHVs) are key health workforce actors who play a substantial role in improving the health of migrants in Thailand. The objective of this study was to explore the roles of migrant health volunteers and to study the problems and obstacles of them during the COVID-19 pandemic in Samut Sakhon province. The qualitative research methods were employed by dividing the informants into 2 groups 1) In-depth interview was used with 3 public health officers of Samut Sakhon hospital and 2) the Focus Group Discussion through a Burmese interpreter was used with 6 migrant health volunteers. The results showed that the important roles of migrant health volunteers during the COVID-19 pandemic in Samut Sakhon province included transferring knowledge about the spread of the virus self-defense behavior during the pandemic public health information including various news to provide services for migrant workers in their community. The migrant health volunteers are responsible for coordination, surveillance, prevention and control of public health diseases both proactive, passive, controlled, and guided by public health officials. Regarding vaccination, the migrant health volunteers helped distributing information related to vaccination in the area and compiling a list of migrant workers who wish to be vaccinated to coordinate with local health care facilities. It was found that the problems, obstacles and guidelines for preventing the outbreak of the Coronavirus Disease 2019 were migrant workers lack knowledge and understanding about infectious diseases and communication problems which various media provided information in Thai language. During the crisis, insufficient budget and insufficient medical personnel were reported, including confusion over vaccine allocation and concerns among migrant workers in the area.

2022-08-04T12:33:59+07:00
X