ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

2018-02-10T09:10:18+07:00
X