พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประมวลภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Jaiying University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมีรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ กับ Prof. Lin Zhenwu ผู้แทนจาก Jaiying University ได้ร่วมลงนาม
ณ ห้องประชุม Ford Foundation ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์

#งานภาพลักษณ์องค์กร
#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-03-26T08:47:00+00:00
X