งานการประชุมเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้่งที่ 17

งานการประชุมเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้่งที่ 17

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
และศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษและระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมงานการประชุมเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้่งที่ 17 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เข้าร่วมในพิธีการรับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดในครั้งต่อไป

2018-03-26T08:57:50+00:00
X