งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา

งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา

ประมวลภาพงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา
ประจำปี 2561

เริ่มช่วงเช้าโดยเป็นกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดและกิจกรรมการแข่งกีฬา ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมสังสรรค์ รับประทานเย็น และมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ณ ลานคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมช่วงเย็น

#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-03-26T09:09:32+00:00
X