พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
และมีรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ กับ Prof. Zheng Li, Director, Center for Research on Local Historical Documents เป็นผู้แทนจาก Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนาม

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมมหาสวัสดี 1 ชั้น 6
โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
ต.ศาลายา จ.นครปฐม

2018-03-26T09:23:36+00:00
X