ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัย การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัย การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัย

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

************************

® วันที่ 28 พ.ค.-30 พ.ค.2561 ผู้นำเสนอบทความส่ง File Power Point สำหรับการนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที) โดยใช้ Font มาตรฐาน

® ผู้นำเสนอบทความ ต้องมานำเสนอบทความด้วยตนเองในวันงาน หากไม่มานำเสนอบทความตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้

® ผู้นำเสนอบทความ บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ผู้นำเสนอบทความจากหน่วยงานร่วมจัด ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท อนึ่ง หากท่านมิได้ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการนำเสนอบทความ

® คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ จะนำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding Online) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th

® การพิจารณาคัดเลือกบทความและการตัดสิน โดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ

2018-05-16T01:42:46+00:00
X