การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่10-11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงศ์เอกเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน ส่วนในวันที่สองการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในกรพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาลายา

รับชมภาพได้จากลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2025378057726137&id=1453826498214632

2018-07-11T09:18:40+00:00
X