ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องทุนวิจัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องทุนวิจัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัย

ข่าวที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Ocean Governance: The agenda for the future of Thailand” สทุราภิบาล: ทิศทางอนาคตไทย ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.4institute.mavy.mi.th

ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

 

ข่าวที่ 2

ด้วยมูลนิธิการศกึษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัคคแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Progr4am (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภที่ 3 ทุน Fulbright U.S. ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน สำหรับอาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า หรือผุ้ที่ทำงานองค์กร/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริการ เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

ผู้สนใจสามารถศึกษาและสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 

ข่าวที่ 3

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อยกระดับอุดสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ  (Concept Proposal) ได้ที่ http://goo.gl/7hh9NG กำหนดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และขอให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัยเพื่อเสนอรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามในหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

ข่าวที่ 4

ด้วยแหล่งุทน Newton Fund เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุน 2 ประเภท ได้แก่ 1) Newton Mobility Grants 2018-19 รอบ 2 เพื่อให้การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นหใม่ (จบปริญญาเอก 0-5 ปี) 2) Newton Advenced Fellowship 2018 รอบ 2 เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จอบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.britac.ac.uk/funding-opportunities

 

ข่าวที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำทุนวิจัยจาก The Sumitomo Foundation ให้แก่ นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย http://intranet.mahidol/op/orra/ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

2018-08-29T04:10:07+07:00
X