การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน ฯลฯ)

การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน ฯลฯ)

วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีศรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน ฯลฯ)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม LATEX ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 408 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2018-09-28T08:49:35+00:00
X