พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้ร่วม “พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560” ณ ห้องจรินทร์ยารัศมี ชั้น3 อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

2018-09-28T09:15:21+00:00
X