คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ของคณะฯทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ของคณะฯทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ของคณะฯทั้ง 6 ท่าน

ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้…

1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. ผศ.ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์วิทยา
3. ผศ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
4. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
5. Asst.Prof.Dr.Mark Stephan Felix สาขาวิชา Health Social Sciences
6. Asst.Prof.Dr.Seung Chun Paek สาขาวิชา Health Social Sciences

2018-12-06T07:28:19+07:00
X