รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Li Yi, คณบดีและทีมบริหาร จาก School of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Li Yi, คณบดีและทีมบริหาร จาก School of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

…วันที่ 3 มกราคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Li Yi, คณบดีและทีมบริหาร จาก School of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็น School ได้รับการจัดอันดับการวิจัยในระดับดีเด่นด้าน Chinese Literature

…โดยได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือที่มีเป็นไปได้ในด้านการสร้างโอกาสในการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

…พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย Prof.Dr.Li Yi, คณบดีและทีมบริหาร Sichuan University ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี

2019-01-07T03:50:57+00:00
X