คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 8 มกราคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการให้บริการ และเปิดมุมมอง โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2019-01-08T07:41:07+00:00
X