การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

ในวันที่ 15-16 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เล็กสรรเสริญ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีนายอัครพล ยีมะลี หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ และนางสาวปุณรดา มงคลชู นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน

2019-01-28T03:09:18+00:00
X