พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แทนรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถให้ความร่วมมือสนับสนุนในด้านวิชาการ ศาสตร์ และองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านการกีฬา ซึ่งจะเป็นวิทยาการสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมคุณภาพ และการดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการกีฬา การพัฒนาสนามกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา National Training Center ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ เพื่อผลักดันขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2019-01-28T03:15:08+00:00
X