โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ซึ่งได้รับรางวัล “โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ มหิดลสิทธาคาร

2019-03-05T03:56:34+00:00
X