กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(MU-SH Backpack Scholarship 2019)

กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(MU-SH Backpack Scholarship 2019)

กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือก
ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
(MU-SH Backpack Scholarship 2019)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกทุนโครงการ MU-SH Backpack Scholarship 2019 ดังนี้
วันสัมภาษณ์: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา: 09.00-12.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยทีมผู้เข้าสัมภาษณ์ให้ส่งผู้แทนเข้ารับการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการใช้เวลาสัมภาษณ์กลุ่มละ 10 นาที
**********************โปรดตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบมานี้******************

2019-06-20T09:00:47+07:00
X