การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา เสวนา ฟังบรรยาย และศึกษาดูงาน

จำนวนบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

บุคลากรดีเด่นที่ได้รับรางวัล

จำนวนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

2019-07-04T08:44:25+07:00
X