รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชา มมศท. 102 และ 103

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชาเลือก

ความพึงพอใจการใช้บริการสถานที่ ด้านความสะอาด ของผู้รับบริการอาคารและสถานที่

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัยภาครัฐ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของบุคลากรสายวิชาการที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายหลังการทำงาน 1 ปี

ผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรคณะฯ

2019-07-04T09:35:25+07:00
X