พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2019-09-20T08:42:16+07:00
X