บรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “บทบาทของการวิจัยและสถาบันการศึกษากับโลกสุขภาพในอนาคต

บรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “บทบาทของการวิจัยและสถาบันการศึกษากับโลกสุขภาพในอนาคต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของการวิจัยและสถาบันการศึกษากับโลกสุขภาพในอนาคต” ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2019-11-14T11:02:07+07:00
X