รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Dr.Takashi MATSUO, President, University of Kitakyushu

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Dr.Takashi MATSUO, President, University of Kitakyushu

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
และวิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Dr.Takashi MATSUO, President, University of Kitakyushu

ในการนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับ Center for Chinese Business Studies
จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจในหลายประเด็น
โดยจะเป็นการขับเคลื่อนผ่าน Center for Chinese Studies and Globalizing Asia ไม่ว่าจะเป็นด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ การทำวิจัยและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ผสานความร่วมมือกับนักธุรกิจไทย-จีน-ญี่ปุ่น ซึ่งทางคณะฯ
จะมีการกลับมาพูดคุยและดำเนินการให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคต

2019-11-25T11:52:49+07:00
X