เสวนาหัวข้อ “สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย”

เสวนาหัวข้อ “สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาหัวข้อ
“สันตะปาปาเยือนถิ่น แผ่นดินสยาม เกร็ดประวัติ 350 ปีคริสต์ศาสนาในประเทศไทย”

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา หัวหน้่าภาควิชามนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้
และได้ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และคุณพ่อโดมินิก ซาวิโอ พัดศรีเรือง เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้
ณ ห้องเรียน 304 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2019-11-25T13:26:43+07:00
X