พิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

พิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

2020-01-06T10:39:36+07:00
X