โครงการ “Short-term Research Capacity Building program” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน

โครงการ “Short-term Research Capacity Building program” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือต่างประเทศ
ร่วมกับ College of Literature and Journalism, Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดโครงการ “Short-term Research Capacity Building program” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562-16 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมจำนวน 20 คน
ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ การลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติด้านการวิจัยรวมถึงการเรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ศาสนา
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

2020-01-06T10:45:30+07:00
X