นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit)

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit)

เพื่อวางนโยบายและกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อบูรณาการทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งจะนำมหาวิทยาลัยมหิดลของเราสู่การเป็นหนึ่งในร้อย “มหาวิทยาลัยระดับโลก”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2020-01-10T14:47:47+07:00
X