ความเสี่ยงและแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ความเสี่ยงและแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) วัดระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของภาคส่วนการท่องเที่ยว
2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ศึกษาความเสี่ยงของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
4) เพื่อเสนอแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขตพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการศึกษาที่ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เทคนิค delphi และ การสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษาของการวิจัย พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของภาคส่วนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่มรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78  โดยความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ น้ำท่วม อุณหภูมิสูง และภัยแล้ง อยู่ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ ตามลำดับ ในขณะที่ความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำในทุกความเสี่ยงของผลกระทบ โดยแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรดำเนินตั้งแต่
1) ปรับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) ปรับวิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างช่องทางการสื่อสารและ  การตัดสินใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ และ
3) สร้างกลไกใหม่ในการลดการพึ่งพาสภาพภูมิอากาศ เช่น ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างมิติการท่องเที่ยวแบบใหม่ พัฒนาโปรแกรมทัวร์เพื่อสร้างทางเลือกและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้งบประมาณน้อยมาก และองค์กรธุรกิจสามารถดำเนินการได้เอง โดยเป็น  การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพื่อยังคงรักษาระดับรายได้ รักษาทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2020-01-31T14:18:13+07:00
X