คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา
“ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)
ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ทำความรู้จักตนเอง มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
เรียนรู้ทำความรู้จักผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร (Communication) ให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นทีม (Collaboration)
ให้นักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และมีแรงบันดาลในใจการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st century

2020-02-25T09:39:47+07:00
X