ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อนุสาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

2020-03-02T01:26:38+07:00
X