คู่มือการใช้งานระบบ Webex Meeting

คู่มือการใช้งานระบบ Webex Meeting

คู่มือการใช้งาน
การจัดการเรียนการสอนโดยระบบการสอนทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดการสอนบรรยายหรือสาธิตแบบถ่ายทอดสด (Webex)

-Cisco Webex Meeting-Manual
-install Webex
-Register

Attachments

2020-03-13T16:27:35+07:00
X