กิจกรรม “หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”

กิจกรรม “หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”

วันที่ 12 มีนาคม 2563 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม
“หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”
ขึ้นภายใต้โครงการลานสังคมธรรม ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดลและห้องดาวเรือง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยกิจกรรมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ ดร.ธเนศ เกษศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายเสรี อัชฌาวงศกร
และนางธนภรณ์ อัชฌาวงศกร เป็นวิทยากร
และกิจกรรมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีร้อยเอก ด.ร.นพ.ประศักดิ์ สันติภาพ
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

2020-03-16T11:49:09+07:00
X