พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program

พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563
มีนักศึกษาปริญญาโท-เอก จาก College of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นทางด้านนิเทศศาสตร์ในมิติต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย

2020-03-16T11:52:44+07:00
X