การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของภาควิชาสังคมและสุขภาพ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของภาควิชาสังคมและสุขภาพ

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์
ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของภาควิชาสังคมและสุขภาพ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings

2020-06-09T10:33:27+07:00
X