การประชุมเข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype

การประชุมเข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร Dr.YaoPIng Liu , Deputy Director of Center for China and Globalizing Asia Studies ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype

ในการนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจในหลายประเด็น โดยจะเป็นการขับเคลื่อนการทำวิจัยร่วมกันผ่าน Center for Chinese Studies and Globalizing Asia รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ระหว่างสองสถาบันต่อไป

2020-06-25T11:18:01+07:00
X