การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา
.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในช่วงพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ AUN-QA

2020-06-25T11:16:18+07:00
X