การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2563

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2563

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประจำปี 2563: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ชวลิต วงศ์เอกเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน ส่วนในวันที่สองการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในกรพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2020-07-02T15:20:43+07:00
X