การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings
2020-07-16T09:49:52+07:00
X